ยางพาราทดแทนไม้ป่า Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ไม้ยางพาราทดแทนไม้ป่าจากธรรมชาติ

ไม้ยางพารา, ยางพาราทดแทนไม้ป่าสืบเนื่องจาก การขยายตัว ของประชากรโลก เป็นผลให้ป่าไม้ ทุกหนแห่งในโลก โดยเฉพาะป่าไม้ ในเขตร้อน ถูกทำลายปีละหลายล้านไร่ เพื่อนำเนื้อไม้ มาใช้ประโยชน์ ด้านที่อยู่อาศัย และใช้สอยในชีวิตประจำวัน สนองความต้องการ ด้านพื้นฐานของมนุษย์ ประเทศผู้เป็นเจ้าของ ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตร้อนเหล่านี้ จึงประสบปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดผลกระทบ ต่อสภาพธรรมชาติอย่างรุนแรง ทั้งสภาวะดินฟ้าอากาศ และสภาพสังคมโดยทั่วไป
Read More