ลักษณะของไม้สัก Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ลักษณะคุณสมบัติของไม้สัก

คุณสมบัติของไม้สัก, ลักษณะของไม้สักลักษณะบางประการของไม้สัก ไม้สัก เป็นต้นไม้ผลัดใบ ขนาดใหญ่มีลำต้นเปลา มักมีพูพอน ตอนโคนต้นเรือนยอดกลม สูงเกินกว่า 20 เมตร เปลือก หนา 0.30-1.70 ซม. สีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อนแกมเทา แตกเป็นร่องตื้น ๆ ไปตามทางยาวและหลุดออกเป็นแผ่นบาง ๆ เล็ก ๆ ใบ ใหญ่ ความกว้าง 25-30 ซม. ความยาว 30-40 ซม. รูปใบรีมน หรือรูปไข่กลับ แตกจากกิ่งเป็นคู่ ๆ ท้องใบสากหลังใบสีเขียว แกมเทา เป็นขน ดอก เล็กสีขาวนวล
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ลักษณะทั่วไปของไม้สัก

ลักษณะของไม้สักไม้สัก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Tectona  grandis ชื่อสามัญภาษาอังกฤษคือ  Teak  อยู่ในวงศ์  (Family)  Verbenaceae  พบขึ้นอยู่ตามธรรมชาติใน  4   ประเทศแถบเอเซียเท่านั้น คือ ไทย สหภาพพม่า  อินเดีย  และบางส่วนของ สปป.ลาว  สำหรับในประเทศไทยจะพบกระจายอยู่ทั่วไปทางภาคเหนือ  ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14o – 20o 31’  เหนือ  และระหว่างเส้นแวงที่ 97 o 30’ – 104 o 30’  ตะวันออก  (Mahaphol, 1954)  หรือรวมพื้นที่ป่าที่มีไม้สักขึ้นอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 30,000  ตารางกิโลเมตร  (อภิชาติและคณะ, 2536)
Read More