ลักษณะทางภูมิศาสตร์ Tag

วิจัยการจัดการดิน

27 ก.ย. 2012 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สำหรับลุ่มน้ำที่เป็นต้นน้ำสำคัญ

ลุ่มน้ำตอนบนเป็นต้นน้ำที่สำคัญ พื้นที่กว่าร้อยละ 80 เป็นเทือกเขาสูงชัน ส่วนใหญ่วางตัวในแนวเหนือใต้ สลับกับ แอ่งที่ราบ กว้าง 20–50 กม. ที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางแอ่ง คือ แมน่ ํ้าปงิ แมน่ ํ้าวัง แมน่ ํ้ายม และแมน่ ํ้านา่ น ซึ่งเทือกเขา เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำให้แก่ลุ่มน้ำสาขาเหล่านี้ ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาผีปันน้ำ ตะวันตก (เทือกเขาขุนตาล) เทือกเขาผีปันน้ำกลาง (สันปัน แดนลำปาง-แพร่) เทือกเขาผีปันน้ำตะวันออก (สันปันแดน แพร่-น่าน) และเทือกเขาหลวงพระบาง (สันปันแดนน่าน- แขวงไชยบุรี ประเทศลาว) แอ่งที่ราบที่สำคัญในเขตลุ่มน้ำ ตอนบนนี้ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำปิง...

Read More