ลักาณะลุ่มน้ำ Tag

ตาราง ขนาดพื้นที่ ขอบเขต และที่ตั้ง ของลุ่มน้ำทั้ง 8 แห่ง

27 ก.ย. 2012 ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 100 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 28 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาค กลาง แบ่งตามหลักการจัดการลุ่มน้ำเป็น 3 ส่วน คือ ลุ่มน้ำ ตอนบน ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา (ตะวันออกเฉียงใต้) น่าน และอุตรดิตถ์ (ตอนบน) ลุ่มน้ำตอนกลาง ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (ตอนล่าง) กำแพงเพชร...

Read More