ลุ่มน้ำ Tag

ตาราง ขนาดพื้นที่ ขอบเขต และที่ตั้ง ของลุ่มน้ำทั้ง 8 แห่ง

27 ก.ย. 2012 ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 100 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 28 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาค กลาง แบ่งตามหลักการจัดการลุ่มน้ำเป็น 3 ส่วน คือ ลุ่มน้ำ ตอนบน ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา (ตะวันออกเฉียงใต้) น่าน และอุตรดิตถ์ (ตอนบน) ลุ่มน้ำตอนกลาง ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (ตอนล่าง) กำแพงเพชร...

Read More
วิจัยการจัดการดิน

27 ก.ย. 2012 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สำหรับลุ่มน้ำที่เป็นต้นน้ำสำคัญ

ลุ่มน้ำตอนบนเป็นต้นน้ำที่สำคัญ พื้นที่กว่าร้อยละ 80 เป็นเทือกเขาสูงชัน ส่วนใหญ่วางตัวในแนวเหนือใต้ สลับกับ แอ่งที่ราบ กว้าง 20–50 กม. ที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางแอ่ง คือ แมน่ ํ้าปงิ แมน่ ํ้าวัง แมน่ ํ้ายม และแมน่ ํ้านา่ น ซึ่งเทือกเขา เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำให้แก่ลุ่มน้ำสาขาเหล่านี้ ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาผีปันน้ำ ตะวันตก (เทือกเขาขุนตาล) เทือกเขาผีปันน้ำกลาง (สันปัน แดนลำปาง-แพร่) เทือกเขาผีปันน้ำตะวันออก (สันปันแดน แพร่-น่าน) และเทือกเขาหลวงพระบาง (สันปันแดนน่าน- แขวงไชยบุรี ประเทศลาว) แอ่งที่ราบที่สำคัญในเขตลุ่มน้ำ ตอนบนนี้ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำปิง...

Read More