วิจัยการจัดการดิน Tag

วิจัยการจัดการดิน

23 ต.ค. 2012 การจัดการดินโดยการท่วมขังน้ำต่อค่า pH ของดิน

การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยา ศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีผลงานวิจัยของนักเรียนที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้น คือ ผลงาน “ผลของการจัดการดินโดยการท่วมขังน้ำต่อค่า pH ของดิน ปริมาณพืช N P K ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงผักกวางตุ้ง ในตำบลดินคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” ของ ด.ญ.มณีรัตน์ อินทประเสริฐ และ ด.ช.อนุชิต มั่นนิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย น้องอนุชิต กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการดินโดยการขังน้ำต่อค่า pH ปริมาณธาตุอาหาร...

Read More