วิธีการจัดการต้นพันธุ์มันสำปะหลัง Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

29 พ.ย. 2010 การถนอมต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ฟันฝ่าภัยแล้ง

วิธีการจัดการต้นพันธุ์มันสำปะหลัง มีข้อแนะนำ ดังนี้ 1. อย่าขุดเก็บเกี่ยวหมดทั้งแปลง ควรเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์ประมาณ 10 % (แม้นหัวมันสำปะหลังจะมีราคาดีก็ตาม) 2. อย่าขุดมันอ่อน อย่าปล่อยจนแก  ต้นพันธุ์ที่อ่อนเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน(น้อยกว่า 1 เดือน) ควรตัดเมื่ออายุ ไม่น้อยกว่า 8 เดือน และไม่มากกว่า 14 เดือน 3. เก็บรักษาต้นพันธุ์อย่างถูกวิธีโดย
Read More