วิธีการปลูกข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

19 พ.ย. 2010 วิธีการปลูกข้าวที่สูง

วิธีปลูกข้าวที่สูง

ข้าวที่สูง ข้าวบนพื้นที่สูง หรือข้าวดอย มีลักษณะการปลูก 2 แบบ คือ การปลูกแบบสภาพไร่ หรือที่เรียกว่าข้าวไร่ ปลูกตามไหล่เขา ไม่มีคันนาสำหรับเก็บกักน้ำในแปลงปลูก ส่วนมากมักเตรียมดินโดยการถางวัชพืชหรือพืชอื่นออกก่อนแล้วเตรียมดิน หลังจากนั้นจึงทำการปลูกข้าว พื้นที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่มักมีความลาดชันตั้งแต่ 5-60 องศา

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

1. การคัดเลือกพื้นที่ทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว - พื้นที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ติดต่อกันหรืออยู่ใกล้เคียงกัน สะดวกในการดูแล และติดตามงาน - ติดถนน การคมนาคมสะดวก - มีแหล่งน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูการผลิต - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่อยู่ใกล้คอกสัตว์ และบ่อเลี้ยงปลา - ไม่เป็นดินกรดจัด หรือด่างจัด - อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อและโรงงานปรับปรุงสภาพ

Read More