วิธีการไถกลบตอซังข้าว Tag

18 ธ.ค. 2012 การไถกลบตอซังข้าว เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ดิน

การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซัง ข้าวหรือพืชไร่ที่อยู่ในไร่นาภายหลังการ เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ลงไปในดินระหว่างการ เตรียมพื้นที่เพาะปลูกขณะที่ดินมีความชื้น และปล่อย ทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อย สลายในดิน ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตาม ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพ โดยการนำปุ๋ยอินทรียน้ำที่ได้จากการหมักวัสดุ เศษปลา หอยเชอรี่ ผักผลไม้หรือเศษอาหาร บ้านเรือน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ในการหมักตอซัง ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมีประโยชน์เป็นสาร เสริมการเจริญเติบโตประกอบด้วยฮอร์โมนออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และไซโตไคนิน และกรดอินทรีย์ รวมถึงวิตามินบีหลายชนิด ช่วยในการกระตุ้น การเจริญและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ดิน ทำหน้าที่ ย่อยสลายตอซังได้ดี ตอซังอ่อนนุ่ม ย่อยสลายได้ง่าย และไถกลบสะดวกขึ้น ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความเหมาะสม ทำให้ดินโปร่ง...

Read More