สละอินโด Tag

วิจัยการจัดการดิน

28 ก.ย. 2012 สละอินโด รสชาติหวาน กรอบ เนื้อหนา

สละอินโดมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบหมู่เกาะมลายูและหมู่เกาะชวา ที่ประเทศอินโดนีเซียมีการส่งเสริมให้ปลูกเชิงพาณิชย์เป็นสินค้าออกของประเทศ ประมาณปี พ.ศ. 2512 มีการนำเมล็ดพันธ์ุสละอินโดเข้ามายังประเทศไทยโดยคนไทย และปลูกในพื้นที่ภาคใต้ ต่อมาให้ผลผลิตดี และเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทย จึงมีการขยายพันธ์ุและปลูกกันอย่างกว้างขวางและเพิ่มพื้นที่ปลูกขึ้นมายังภาคใต้ตอนบน และภาคกลางของประเทศ สละอินโดเป็นพืชตระกูลเดียวกับระกำ มีทั้งหมด 8 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปุนดุก บาหลี คอนเด็ต ปาดังซีเดมป้าน มานนจายา บาดูรา อัมบาวา และ บันจัรบือการา ส่วนพันธุ์สละที่นิยมปลูกในประเทศอินโดนีเซียคือ พันธุ์ปนดุกดุก และ   พันธุ์บาหลี    เนื่องจากมีรสชาติหวาน กรอบ เนื้อหนา ส่วนอีก 6 พันธุ์ ที่เหลือจะไม่นิยมปลูกเพราะมีรสหวานปน  เปรี้ยว  ฝาด  และ ขม....

Read More