สวนผลไม้ Tag

16 ก.ค. 2013 การจัดการสวนผลไม้หลังน้ำท่วมขัง และการบำรุงรักษาดินหลังน้ำท่วม

ผลเสียหายที่เกิดแก่ไม้ผลที่ถูกน้ำท่วมขัง
  1. ถ้าน้ำท่วมนานๆไม้ผลบางชนิดอาจจะล้มได้
  2. น้ำท่วมทำให้ดินขาดการระบายอากาศ ทำให้รากไม้ผลขาดออกซิเจน รากพืชจำเป็นต้องใช้ ในการหายใจและเป็นที่สะสมของคาร์บอนไดออก- ไซด์
  3. ขณะน้ำท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืช และ สัตว์ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยกระบวน การไม่ใช้อ๊อกซิเจน ทำให้เกิดก๊าซพิษที่อันตรายต่อ รากไม้ผล
  4. ขณะน้ำท่วมประสิทธิภาพการดูดน้ำ และ แร่ธาตุต่างๆ ของไม้ผลจะลดลง ทำให้ต้นไม้ขาดน้ำ และธาตุอาหาร
  5. ขณะน้ำท่วมรากพืช ลำต้นของไม้ผลจะ อ่อนแอง่ายต่อการที่โรคและแมลงจะเข้าทำลาย
Read More