สารเร่ง พด.2 Tag

29 ม.ค. 2013 การเพิ่มคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำด้วยเทคนิคใหม่ สูตรใหม่

กรมพัฒนาที่ดินได้ติดตามสภาพการนำ สารเร่ง พด.2 ไปทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำทั้งจาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดินเองจาก เกษตรกรและหมอดินอาสาทั่วประเทศ ผลตอบรับ นั้นจากการทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ที่ทำตามสูตร ของกรมพัฒนาที่ดินหรือที่ดัดแปลงประยุกต์ เทคโนโลยีจากที่กรมพัฒนาที่ดินได้แนะนำไป
Read More

26 พ.ย. 2012 การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยสารเร่ง พด.2

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ประกอบด้วย กรดอินทรีย์และฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโต พืชหลาย ชนิดผลิตได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ซึ่งมี ลักษณะเปียก หรือมีความชื้นสูงเป็นของเหลวออกมา โดยเกิดจาก กิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ สารเร่ง พด.2 หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือ สัตว์ลักษณะเปียกหรือมีความชื้นสูงเพื่อผลิต ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยการดำเนินกิจกรรมการหมักใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนทำให้กระบวนการหมักดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ และยึดตัวของลำต้น ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น เป็นสารช่วยขับไล่แมลงศัตรูพืช ทำความสะอาดและลดกลิ่นเหม็นในคอก เลี้ยงสัตว์ ให้ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยอินทรียน้ำจากปลาและ หอยเชอรี่จะให้ไนโตรเจนสูง วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นำสารเร่ง...

Read More