ส้มโอ Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

11 ม.ค. 2011 ส้มโอ

ส้มโอ (Pomelo) ส้ม โอเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมี รสชาติดี และเป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งไปจำหน่ายยังต่าง ประเทศ สามารถนำเงินเข้าประเทศได้ปีละหลายสิบล้านบาท จนทำให้มีการขยาย พื้นที่ปลูกส้มโอมากขึ้นทุกปี
Read More