หญ้าแฝกฟื้นฟูดิน Tag

30 เม.ย. 2013 ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูดินและสภาพแวดล้อม

ญ้าแฝก เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ใน สภาพธรรมชาติทุกภาคของประเทศ เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่า ศูนย์กลางของกอ ประมาณ 30-40 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบหญ้าแฝก มีลักษณะแคบประมาณ 6-10 มิลลิเมตร มีความยาวประมาณ 50-75 เซนติเมตร การ เจริญเติบโตในแนวดิ่งมากกว่าแนวข้าง มีระบบรากยาวมากหยั่งลึก 1.5-3.0 เมตร แต่แผ่ ขยายด้านข้างเพียง 50-60 เซนติเมตร สามารถ เก็บกักน้ำและความชื้นได้ดี
Read More