อาการขาดธาตุไนโตรเจนในข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

12 พ.ย. 2010 การขาดไนโตรเจน

การขาดไนโตรเจน การขาดธาตุอาหารของข้าวและการจัดการ  Dobermann and Fairhurst (2000) และกองปฐพีวิทยา (2543) ได้อธิบายสาเหตุและลักษณะอาการขาดธาตุอาหารต่างๆ ตลอดจนวิธีการป้องกันและแก้ไขไว้ดังนี้
Read More