อุปกรณ์การปลูกข้าวในน้ำ Tag

การปลูกข้าวในน้ำแบบเกษตรอินทรีย์

07 พ.ย. 2012 การปลูกข้าวในน้ำแบบเกษตรอินทรีย์

คุณสุพรรณ เมธสาร เกษตรกร แห่งบ้าน สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ผู้ที่มีความรู้ด้านการเกษตรหลายด้าน มีการ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ณ ปัจจุบัน ยังเป็นวิทยากร อบรมแก่ผู้ ที่สนใจเรื่องการปลูกไผ่ การขยายพันธุ์ รวมถึงตลาดจำหน่าย ทำให้คุณ สุพรรณ เป็นที่เชื่อถือของเหล่าเกษตรกรอีกหลายนอกจากนั้นแล้ว คุณ สุพรรณ ยังไม่หยุดนิ่งเพียงเท่านี้ ด้วยความที่เป็นเกษตรกรนัก คิด เมื่อ 2 ปีก่อนที่ผ่านมาคุณสุพรรณมีแนวคิดที่จะนำข้าวไปปลูกบน น้ำ เนื่องจากเห็นว่า ในแม่น้ำลำครองมักจะมีผักตบชวา ซึ่งผักตบชวาในแม่น้ำ นั้นมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแม่น้ำมีธาตุอาหาร แพลง ตอน ตลอดจนจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นอาหารของพืช และเมื่อไม่นานมานี้คุณสุพรรณ จึงทดลองปลูกข้าวบนน้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว การปลูกข้าววิธีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทำนา และอยู่ใกล้แม่น้ำ...

Read More