อ้อย Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

29 ต.ค. 2010 การปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น

การผลิตอ้อยอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น และผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น จะผลิตอ้อยให้ถูกต้องและเหมาะสมได้อย่างไร เพื่อจะยกระดับปริมาณผลผลิตให้ได้มากกว่าเดิม ซึ่งจะต้องอาศัยวิธีการหรือเทคโนโลยีการจัดการและการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การเสริมรายได้ในสวนยาง ด้วยการปลูกพืชแซมและเลี้ยงสัตว์

ระหว่างที่รอต้นยางโตหรือรอกรีดนั้นสามารถปลูกพืชได้หลายชนิด ปลูกได้ตั้งแต่เริ่มปลูกยางพาราไปจนกระทั่งยางพาราเปิดกรีดได้ แต่มีพืชอีกหลายชนิดที่ไม่ สมควรปลูก เพราะจะมีผลกระทบต่อต้นยางพารา หรืออาจจะทำให้สวนยาง

Read More