เกษตรพอเพียง Tag

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 พ.ย. 2012 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มีพระราชดารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ตอนหนึ่งว่า “...

Read More