เกษตรอินทรีย์

ตลาดเกษตร หรือ ตลาดสินค้าเกษตร อนาคตของการจัดจำหน่ายผลผลิตสู่ผู้บริโภค
April 4, 2024

ตลาดเกษตร หรือ ตลาดสินค้าเกษตร อนาคตของการจัดจำหน่ายผลผลิตสู่ผู้บริโภค

ตลาดเกษตร หมายถึงอะไร? ตลาดเกษตรหมายถึงสถานที่หรือระบบที่ทำการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคหรือผู้ค้ารายอื่นๆ ตลาดเกษตรอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายประเภท เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม ไข่ และเนื้อสัตว์ ซึ่งอาจจำหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรไปยังผู้บริโภค หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า หรือตลาดสด
อ่านเพิ่มเติม
เกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน: มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุม
May 19, 2023

เกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน: มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุม

เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานเป็นการใช้วิธีการเกษตรที่ผสมผสานระหว่างการใช้ระบบอินทรีย์และระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ วิธีการนี้จะใช้ผสมผสานทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์และวัสดุเศษซากพืช และการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช การผสมผสานระหว่างระบบอินทรีย์และระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินและปรับสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช โดยสามารถใช้เทคนิคเกษตรอินทรีย์ในการควบคุมแมลงและโรคพืช เช่น การใช้สารสกัดจากพืชหรือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยังคงคำนึงถึงการลดการใช้สารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม