เงาะ Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 เงาะ

เทคนิคการช่วยผสมเกสรเงาะ การ ผสมเกสรตามธรรมชาติของเงาะภายหลังจากที่ออกดอกแล้วนั้นส่วนใหญ่เกษตรกรมัก ประสบปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างวดเร็วทำให้กระบวนการนี้จะทำ ให้เงาะได้ผลผลิตน้อยกว่าความเป็นจริงในปัจจุบันเกษตรกรมีเทคนิคพิเศษวิธี การต่างๆที่เป็นเหตุจูงใจเพื่อช่วยให้เงาะสามารถผสมเกสรได้เพิ่มมาก ขึ้น
Read More