เมล็ดไม้สัก Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การจัดหาเมล็ดไม้สัก

เมล็ดไม้สักการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักเป็นการลงทุนระยะยาว  และต้องใช้ทุนค่อนข้างสูง  เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจคุ้มค่า  ดังนั้นจึงต้องมีการเริ่มต้นที่ดี  ถูกต้องและรอบคอบ  คือ  เริ่มต้นจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า  เพราะตามความเป็นจริงแล้ว  เงินที่ใช้ลงทุนสำหรับจัดหาเมล็ดพันธุ์ดีเป็นเพียงส่วนน้อยของเงินลงทุนทั้งหมดเท่านั้น  การใช้เมล็ดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ผลผลิตที่ได้ในบั้นปลายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
Read More