แบบผสมผสาน

เกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน: มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุม
May 19, 2023

เกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน: มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุม

เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานเป็นการใช้วิธีการเกษตรที่ผสมผสานระหว่างการใช้ระบบอินทรีย์และระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ วิธีการนี้จะใช้ผสมผสานทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์และวัสดุเศษซากพืช และการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช การผสมผสานระหว่างระบบอินทรีย์และระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินและปรับสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช โดยสามารถใช้เทคนิคเกษตรอินทรีย์ในการควบคุมแมลงและโรคพืช เช่น การใช้สารสกัดจากพืชหรือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยังคงคำนึงถึงการลดการใช้สารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม