แผ่นใยซีเมนต์ Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา

แผ่นใยซีเมนต์, ไม้ยางพารา, แผ่นใยซีเมนต์ยางพาราผลงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา จะมีเศษเหลือทิ้งอย่างมากมาย ประมาณ 50-55% ซึ่งจากการคำนวณในการใช้ประโยชน์จากไม้ซุงยางพารา เพื่อนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียง 20-25% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเศษไม้ยางพาราอย่างมากมาย จากการวิจัยของ รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ ได้วิจัยแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วยกัน ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะอากาศ
Read More