แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวเปลือก Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

15 พ.ย. 2010 แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวสาร

แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวสาร

แมลงในโรงเก็บเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากแมลงสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ง่าย ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเข้าทำลาย ก่อความเสียหายให้กับผลผลิตในโรงเก็บ ความเสียหายของผลิตผลที่เกิดจากแมลงประมาณ 5-10%

Read More

15 พ.ย. 2010 แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวเปลือก

แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวเปลือก หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เรียบร้อยแล้ว การลดความชื้นเมล็ดก่อนการเก็บรักษาเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป (ถ้ายังไม่ได้ขายข้าว) ชาวนาควรระมัดระวัง เรื่องความชื้นเมล็ดข้าวเป็น อันดับแรก ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% เนื่องจากความชื้นในเมล็ดจะส่งเสริมการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของโรคที่ ติดมากับเมล็ดข้าว อีกทั้งเกิดการสะสมความร้อนในกองข้าว ในกรณีเก็บข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูถัดไป โรค และความร้อนในกองที่เกิดขึ้นจะทำให้ เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง
Read More