โรคในนาข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

16 พ.ย. 2010 โรคข้าวที่พบในประเทศไทย

โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease) พบมาก ในนาชลประทาน ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ สาเหตุ เชื้อรา Curvularia lunata (Wakk) Boed. Cercospora oryzae I.Miyake Helminthosporium oryzae Breda de Haan. Fusarium semitectum Berk & Rav. Trichoconis padwickii Ganguly Sarocladium oryzae
Read More