ไผ่หก Tag

20 ต.ค. 2012 หนอนไม้ไผ่ หรือ หนอนเยื่อไผ่ สร้างรายได้ให้บ้านดอยผักกูดอำเภอปาย

“ที่หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านยามชายแดน ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและประโยชน์ในด้านความมั่นคงของประเทศชาติ” ที่กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลพัฒนาที่ 3 ได้สนองแนวพระราชดำริเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา หมู่บ้านแห่งนี้มีสภาพเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาของฝั่งลำห้วย เป็นต้นน้ำของแม่น้ำลาง ซึ่งจะไหลผ่าน บ้านแอโก๋ และอำเภอปาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,423 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด ประมาณ 1,865 เมตร ราษฎรในหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลักเช่นการปลูกพืชผัก ทำนาข้าวแบบขั้นบันไดและเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาชีพเสริมด้วยการเพาะเลี้ยงหนอนไม้ไผ่แบบอิงอาศัยธรรมชาติ คืออนุรักษ์ดูแลไม้ไผ่ในหมู่บ้านเพื่อให้หนอนผีเสื้อมาวางไข่รอเจริญเติบโตแล้วจับมาจำหน่าย หนอนไม้ไผ่ หรือ...

Read More