ไม้ยางพารา Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ไม้เชิงวิศวกรรมจากไม้ยางพารา

ไม้เชิงวิศวกรรม,ไม้ยางพาราประเทศไทยใช้ไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมไม้แปรรูป, เฟอร์นิเจอร์, ทำแผ่นไม้ประกอบ ฯลฯ ซึ่งไม้ยางพาราถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในแต่ละปีจะมีการ โค่นต้นยางพาราปีละ 25,000 ไร่ แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 30-35% ส่วนที่เหลือจะถูกเผาทิ้ง และไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ในแต่ละขั้นตอนก็มีการสูญเสียอย่างมากมาย เช่นในการเลื่อยไม้ยางพาราจะมีการสูญเสียถึง 50-55% ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้คณะผู้วิจัยมีความคิดว่าหากเราสามารถเพิ่มมูลค่า จากไม้ยางพาราจากโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ประกอบกับประเทศไทยมีการเจริญเติบโตในด้านก่อสร้างสูงขึ้นทุกปีทำให้เกิด
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ไม้ยางพาราทดแทนไม้ป่าจากธรรมชาติ

ไม้ยางพารา, ยางพาราทดแทนไม้ป่าสืบเนื่องจาก การขยายตัว ของประชากรโลก เป็นผลให้ป่าไม้ ทุกหนแห่งในโลก โดยเฉพาะป่าไม้ ในเขตร้อน ถูกทำลายปีละหลายล้านไร่ เพื่อนำเนื้อไม้ มาใช้ประโยชน์ ด้านที่อยู่อาศัย และใช้สอยในชีวิตประจำวัน สนองความต้องการ ด้านพื้นฐานของมนุษย์ ประเทศผู้เป็นเจ้าของ ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตร้อนเหล่านี้ จึงประสบปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดผลกระทบ ต่อสภาพธรรมชาติอย่างรุนแรง ทั้งสภาวะดินฟ้าอากาศ และสภาพสังคมโดยทั่วไป
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 คุณสมบัติเด่นของไม้ยางพารา

คุณสมบัติของไม้ยางพารา, ไม้ยางพารา, ทรัพยากรไม้ยางพาราไม้ยางพารา เป็นไม้ที่มีคุณภาพ ทางกายภาพ หลายประการใกล้เคียงกับไม้สัก มีลวดลายที่สวยงาม ย้อมสีได้ ตกแต่งง่าย น้ำหนักเบา ทั้งมีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบ ด้านคุณสมบัติอันโดดเด่น หลายประการเช่นนี้ ไม้ยางพาราจึงเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ในชื่อของ “ ไม้สักขาว (White Teak )”
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา

แผ่นใยซีเมนต์, ไม้ยางพารา, แผ่นใยซีเมนต์ยางพาราผลงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา จะมีเศษเหลือทิ้งอย่างมากมาย ประมาณ 50-55% ซึ่งจากการคำนวณในการใช้ประโยชน์จากไม้ซุงยางพารา เพื่อนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียง 20-25% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเศษไม้ยางพาราอย่างมากมาย จากการวิจัยของ รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ ได้วิจัยแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วยกัน ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะอากาศ
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา,ไม้ยางพาราในปัจจุบันความต้องการใช้ไม้ยางพาราทั้งในด้านเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือความต้องการใช้เนื้อไม้โดยตรงยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากไม้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและความสวยงาม จากความสำคัญและความต้องการใช้ไม้เพิ่มมากขึ้น การค้นคว้าและการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ต่ออุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าของไม้ขึ้นมา
Read More