ไม้เชิงวิศวกรรม Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ไม้เชิงวิศวกรรมจากไม้ยางพารา

ไม้เชิงวิศวกรรม,ไม้ยางพาราประเทศไทยใช้ไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมไม้แปรรูป, เฟอร์นิเจอร์, ทำแผ่นไม้ประกอบ ฯลฯ ซึ่งไม้ยางพาราถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในแต่ละปีจะมีการ โค่นต้นยางพาราปีละ 25,000 ไร่ แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 30-35% ส่วนที่เหลือจะถูกเผาทิ้ง และไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ในแต่ละขั้นตอนก็มีการสูญเสียอย่างมากมาย เช่นในการเลื่อยไม้ยางพาราจะมีการสูญเสียถึง 50-55% ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้คณะผู้วิจัยมีความคิดว่าหากเราสามารถเพิ่มมูลค่า จากไม้ยางพาราจากโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ประกอบกับประเทศไทยมีการเจริญเติบโตในด้านก่อสร้างสูงขึ้นทุกปีทำให้เกิด
Read More