ไม้เบิกนำ Tag

วิจัยการจัดการดิน

27 ก.ย. 2012 หลักการเลือกพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย

การคัดเลือกชนิดพรรณไม้ ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่าป้องกันอุทกภัย เพื่อให้การปลูกฟื้นฟูป่ากลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับ ป่าตามธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว และกลับมามีประสิทธิภาพต่อการป้องกันอุทกภัย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีดังเดิม โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือกชนิดพรรณไม้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ ไม้โตเร็ว หรือไม้เบิกนำหมายถึง พรรณไม้ที่ต้องการแสงในการเจริญเติบโต มาก มีการเจริญเติบโตทั้งความสูงและขนาดอย่างรวดเร็ว ผลิดอกออกผลในเวลาอันสั้นและ จำนวนมาก เข้ายึดครองพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้เร็วกว่าพรรณไม้ชนิดอื่นๆ หรือเรียกว่า pioneer species โดยสว่ นใหญแ่ ลว้ ไมโ้ ตเร็วจะอายุสั้น (ประมาณ 20 ป) มักเปน็ ไมเ้ นื้อออ่ น สว่ นไมโ้ ตเร็ว อายปุ านกลางถึงอายุยืน (20– กวา่ 100 ป) อาจจะเปน็ ไมเ้ นื้อออ่ นที่มีแกน่...

Read More