Dry evergreen forest Tag

ป่าดิบแล้งที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีไม้ยางปายขึ้นหนาแน่นตามสันเขาและไหล่เขา

28 ก.ย. 2012 ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest)

เป็นป่าไม่ผลัดใบ มองเห็นเรือนยอดป่าเป็นสีเขียว ตลอดปี แต่มีไม้ผลัดใบขึ้นผสมอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งหนึ่ง พบในพื้นที่ที่มีชั้นดินลึกเก็บความชุ่มชื้นได้นาน มีปริมาณ น้ำฝนมากแต่ยังคงมีช่วงฤดูแล้งที่ชัดเจน มักขึ้นอยู่ตาม ร่องห้วย ริมลำธาร หรือในพื้นที่สูงประมาณ 700–1,000 ม. มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้งกึ่งป่าดิบเขา หรือป่าดิบแล้งกึ่งป่า ผลัดใบผสม ซึ่งมีการผสมกันของพรรณไม้ทั้ง 3 ประเภทป่า คือ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าผลัดใบผสม เนื่องจากเป็น ชว่ งที่เริ่มมีฝนบนภูเขามากขึ้น ทำใหป้ า่ ในชว่ งระดับความสูง นี้มีความหลากหลายของพรรณไม้มาก ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พบป่าดิบแล้ง ประมาณร้อยละ 7.5 ของป่าทั้งหมดในพื้นที่ ลุ่มน้ำ ความหลากหลายของชนิดไม้มีมากกว่าป่าผลัดใบแต่ น้อยกว่าป่าดิบเขา แต่ละพื้นที่อาจมีไม้พุ่มและไม้ต้นมากถึง 300 ชนิด เฉพาะไม้ต้นประมาณว่ามี...

Read More