Huitlacoche

ข้าวโพดขี้หูด คืออะไร กินได้หรือไม่
January 22, 2024

ข้าวโพดขี้หูด คืออะไร กินได้หรือไม่

ข้าวโพดขี้หูด หรือ “ข้าวโพดติดหูด” คือ การเกิดโรคในข้าวโพดที่เกิดจากไวรัส โดยปกติจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสของพืชบางชนิด ไวรัสเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของข้าวโพด เช่น ทำให้เมล็ดข้าวโพดเปลี่ยนรูปทรงหรือเกิดการผิดปกติทางสีสัน โรคนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพด แต่มักไม่อันตรายถึงขนาดทำให้พืชตาย
อ่านเพิ่มเติม