Mixed deciduous forest Tag

ป่าผลัดใบผสมหรือป่าเบญจพรรณที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่อนข้างแห้งแล้ง มีไม้สักผสม

28 ก.ย. 2012 ป่าผลัดใบผสม (Mixed deciduous forest) หรือที่เรียกว่า ป่าเบญจพรรณ

หรือเรียกอีกชื่อว่า “ป่าเบญจพรรณ” เป็นป่าโปร่ง ผลัดใบในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม–เมษายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 1,400 มม. พบที่ระดับ ความสูงไม่เกิน 1,000 ม. และมักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็น ประจำเกือบทุกปี ที่เป็นปัจจัยจำกัดให้ไม้ที่ไม่ทนไฟและ ไม่ผลัดใบไม่สามารถเข้ามาได้ ป่าผลัดใบมักพบไผ่ชนิดต่าง ๆ หลายชนิด ซึ่งเป็นพืชดัชนีชี้ว่าเป็นป่าผลัดใบผสมและบ่งชี้ ความอุดมสมบูรณข์ องปา่ ไดดี้ ปา่ ที่มีไผข่ ึ้นหนาแนน่ บง่ บอกวา่ เคยถูกรบกวนมากมาก่อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีไฟป่าเกิดขึ้น เป็นประจำเกือบทุกปี ป่าชนิดนี้พบมากที่สุดในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยาใหญ่ ประมาณร้อยละ 65 ของป่าทั้งหมดในพื้นที่ ลุ่มน้ำ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์มีไม่มากนักแต่มี จำนวนประชากรในแต่ละชนิดมาก ความหลากหลายของ ชนิดพันธุ์พืช ทั้งไม้พุ่มและไม้ต้นทั้งหมดประมาณ 100–150 ชนิด...

Read More