ตลาดเกษตร หมายถึงอะไร?

ตลาดเกษตรหมายถึงสถานที่หรือระบบที่ทำการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคหรือผู้ค้ารายอื่นๆ ตลาดเกษตรอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายประเภท เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม ไข่ และเนื้อสัตว์ ซึ่งอาจจำหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรไปยังผู้บริโภค หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า หรือตลาดสด

ตลาดเกษตรไม่ได้จำกัดเฉพาะสถานที่ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ที่กว้างขึ้นผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันต่างๆ นอกจากนี้ ตลาดเกษตรยังสามารถหมายถึงระบบการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งรวมถึงกระบวนการจากฟาร์มไปยังโต๊ะอาหาร และรวมถึงกระบวนการขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อด้วย

ตลาดเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรคือตลาดเดียวกันใช่หรือไม่?

ใช่, คำว่า “ตลาดเกษตร” และ “ตลาดสินค้าเกษตร” มักถูกใช้แทนกันและกันในหลายบริบทและมีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก ทั้งสองคำนี้หมายถึงระบบหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งรวมถึงทั้งผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว นม และเนื้อสัตว์ ฯลฯ ทั้งนี้อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเช่นกัน

 • ตลาดเกษตร: โดยทั่วไปหมายถึงระบบหรือสถานที่ที่การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรเกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการขายโดยตรงจากเกษตรกรไปยังผู้บริโภค หรือผ่านพ่อค้าคนกลาง ตลาดนี้สามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบของตลาดสดที่ผู้คนสามารถเยี่ยมชมได้ หรือตลาดออนไลน์ที่ทำการซื้อขายผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • ตลาดสินค้าเกษตร: คำนี้อาจใช้เพื่ออ้างอิงถึงตลาดที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตสดๆ หรือสินค้าเกษตรแปรรูป โดยเน้นที่การซื้อขายสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยตรง

ในทางปฏิบัติ, ตลาดเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อรองรับและส่งเสริมการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตของตนได้โดยตรงหรือผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงตลาดที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือผ่านตลาดดิจิทัล

ตลาดเกษตร และ ตลาดเกษตรออนไลน์ ต่างกันตรงไหน?

ตลาดเกษตรและตลาดเกษตรออนไลน์มีความแตกต่างกันในหลายด้าน เริ่มต้นจากวิธีการทำธุรกรรม การเข้าถึงลูกค้า และลักษณะการจำหน่ายสินค้า ดังนี้:

 1. สถานที่และการทำธุรกรรม:
  • ตลาดเกษตร: เป็นการซื้อขายในสถานที่จริง ซึ่งผู้ซื้อสามารถมองเห็น สัมผัส และประเมินคุณภาพของสินค้าได้โดยตรงก่อนตัดสินใจซื้อ การทำธุรกรรมมักจะเป็นการชำระเงินสดหรือการชำระเงินผ่านวิธีอื่นๆ ที่รองรับในท้องถิ่นนั้นๆ
  • ตลาดเกษตรออนไลน์: เป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผู้ซื้อไม่สามารถสัมผัสหรือประเมินคุณภาพสินค้าได้โดยตรงก่อนการซื้อ การทำธุรกรรมมักจะเป็นการชำระเงินออนไลน์ ทำให้สะดวกและรวดเร็ว
 2. การเข้าถึงลูกค้า:
  • ตลาดเกษตร: มักจะมีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ลูกค้าที่มาซื้อสินค้ามักจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงหรือผ่านมายังสถานที่นั้น
  • ตลาดเกษตรออนไลน์: สามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางทั่วประเทศหรือทั่วโลก ทำให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นและหลากหลาย
 3. ลักษณะการจำหน่ายสินค้า:
  • ตลาดเกษตร: สินค้าที่จำหน่ายมักจะเป็นผลผลิตที่สดใหม่ มีการนำเสนอสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรไปยังผู้บริโภค
  • ตลาดเกษตรออนไลน์: สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งผลผลิตสดใหม่และสินค้าเกษตรแปรรูป มีความยืดหยุ่นในการจัดส่งและบริการหลังการขายทางออนไลน์

ทั้งนี้ ตลาดเกษตรออนไลน์ยังช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสำหรับเกษตรกร และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากที่มีอยู่ในตลาดสดหรือร้านค้าใกล้บ้าน.

สำหรับประเทศไทยใครเป็นเจ้าของตลาดเกษตร และมีตลาดเกษตรที่ใดบ้าง?

ในประเทศไทย, ตลาดเกษตรมีหลายรูปแบบและการเป็นเจ้าของอาจแตกต่างกันไป ตลาดเหล่านี้สามารถเป็นของหน่วยงานราชการ, เอกชน, หรือการร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย ตัวอย่างของตลาดเกษตรในไทยรวมถึง:

 1. ตลาดของกรมการค้าภายใน – ตัวอย่างเช่น ตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดขายส่งสำหรับสินค้าเกษตรและผลไม้ ตลาดนี้ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและควบคุมราคาสินค้าเกษตรให้มีความเสถียร
 2. ตลาดเกษตรกร – ตลาดที่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งขึ้นเองเพื่อขายผลผลิตโดยตรงกับผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรสามารถรับราคาที่ดีกว่าและลดขั้นตอนการกระจายสินค้า
 3. ตลาดสดท้องถิ่น – มักเป็นของเอกชนหรือหน่วยงานท้องถิ่น ตลาดเหล่านี้จำหน่ายทั้งสินค้าเกษตรสดและอาหารทะเล รวมถึงสินค้าแปรรูปต่างๆ
 4. ตลาดออนไลน์ – เช่น ตลาดสีเขียว, Farmer Info, และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าของตนไปยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ต ตลาดเหล่านี้สามารถเป็นของเอกชนหรือการริเริ่มจากหน่วยงานของรัฐ

การเป็นเจ้าของและการจัดการตลาดเกษตรในไทยจึงมีความหลากหลาย ทั้งนี้ ตลาดเกษตรมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงสินค้าเกษตรที่หลากหลายและสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรมไทย.